وظيفه اصلي رگولاتورها در سيستم، كاهش دادن فشار گاز سيلندر يا گاز لوله به حد قابل استفادة ما مي‌باشد. اين فشار به حدي كاهش مي يابد كه دستگاه گازي بتواند به خوبي و در حد ايمني از آن استفاده نمايد. رگولاتورها وسيلة كنترل جريان گاز نيستند و فقط فشار گاز ورودي به سيستم را كنترل مي‌كنند.به دليل اينكه خطرات زيادي در رابطه با استفاده از گازهاي خاص وجود دارد (بسته به نوع گاز، وسيلة گازي و نوع استفاده از گاز)، لازم است كه تمهيدات و احتياطات ويژه‌اي براي تامين امنيت در استفاده از گازهاي با فشار بالا صورت گيرد.

الف: رگولاتورهاي يك مرحله‌اي

در اين رگولاتورها، گاز پرفشار از طريق ورودي داخل محفظة پرفشار رگولاتور شده و به محض اينكه ما درجة تنظيم رگولاتور را در جهت عقربة ساعت مي‌چرخانيم، بر روي فنر داخلي فشار آمده كه اين فشار به نوبة خود به ديافراگم منتقل شده و آن نيز دريچة خروج گاز را باز مي‌كند. اين امر باعث آزاد شدن گاز در محفظة كم فشار شده و نيرويي در خلاف جهت آن به ديافراگم وارد مي‌كند.اين امر تا آنجا ادامه پيدا مي‌كند كه تعادلي پايدار بين نيروي وارده از فنر و نيروي وارده از محفظة كم فشار به ديافراگم ايجاد شود (تساوي اين نيروها).

در رگولاتورهاي يك مرحله‌اي، با كاهش فشار سيلندر، فشار گاز خروجي افزايش مي‌يابد زيرا همانطور كه ذكر شد با كاهش فشار سيلندر، فشار كمتري روي دريچة خروجي گاز وارد شده و اين امر، خود باعث افزايش فشار در محفظة كم فشار مي‌شود. بنابراين تنظيم مداوم و پيوستة درجة تنظيم رگولاتور براي ثابت نگه داشتن فشار گاز خروجي لازم و ضروري است.

ب: رگولاتورهاي دو مرحله‌اي

عملكرد اين رگولاتور مانند آن است كه دو رگولاتور تك مرحله اي را بطور سري پشت سرهم قرار دهيم. در مرحلة اول، فشار گاز تا حد 350-500 psig كاهش مي‌يابد. سپس با تنظيم نمودن درجة تنظيم رگولاتور، مرحلة دوم تنظيم فشار بكار افتاده و طي آن، فشار گاز كاهش يافته در مرحلة اول، به فشار دلخواه و قابل استفاده تبديل مي‌شود.در مرحلة اول، همانند رگولاتور يك مرحله‌اي، فشار خروجي با كاهش فشار در سيلندر افزايش مي‌يابد. سپس اين گاز وارد مرحلة دوم رگولاتور دو مرحله‌اي شده و در آنجا فشار گاز به حد متوسط مي‌رسد.بنابراين فشار خروجي گاز حتي در صورت كاهش فشار در سيلندر ثابت مي‌ماند و ما را از تنظيم و دستكاري مكرر درجة تنظيم فشار بي‌نياز مي‌سازد.