• بهره برداری ، تعمیرات ونگهداری از خطوط تولید گازهای صنعتی طبق قردادهای مختلف