شرکت آران گاز اصفهان توان تامین و فروش موارد ذیل را به دو صورت مایع و گاز با سرویسهای تحویل درب واحدهای تولیدی این شرکت و تحویل در محل مورد درخواست مصرف کننده دارد.

1-1- اکسیژن مایع:

فروش درب کارخانه این شرکت

فروش با خدمات حمل در محل مورد درخواست مشتریان

سفارشات حمل اکسیژن مایع در 3 سایز مختلف ذیل حمل می گردد:

1 – 8000 کیلوگرم   2- 15000 کیلوگرم   3- 20000 کیلوگرم

2-1- اکسیژن گازی:

فروش درب کارخانه این شرکت

فروش با خدمات حمل در محل مورد درخواست مشتریان

سفارشات شارژ اکسیژن گازی در 3 سایز ذیل می باشد.

1- 10 لیتری   2- 20 لیتری   3- 40 لیتری

1-2- نیتروژن مایع:

فروش درب کارخانه این شرکت

فروش با خدمات حمل در محل مورد درخواست مشتریان

سفارشات حمل نیتروژن مایع در 3 سایز مختلف ذیل حمل می گردد.

1 – 5700 کیلوگرم   2- 11500 کیلوگرم    3- 20000 کیلوگرم

2-2– نیتروژن گازی:

فروش درب کارخانه این شرکت

فروش با خدمات حمل در محل مورد درخواست مشتریان

سفارشات شارژ نیتروژن گازی در 3 سایز ذیل می باشد.

1 – 10 لیتری   2- 20 لیتری    3- 40 لیتری

3- گاز کربنیک مایع:

فروش درب کارخانه این شرکت به دو صورت عمده و سیلندری

فروش با خدمات حمل در محل مورد درخواست مشتریان

سفارشات حمل گاز کربنیک مایع در دو سایز مختلف ذیل حمل می گردد.

1- 7000 کیلوگرم    2- 16000 کیلوگرم

– در واحدCO2 این شرکت، شارژ گاز کربنیک به صورت 20 کیلوگرمی در سلیندرهای مخصوص به صورت روزانه تقریبا 500 عدد انجام می گیرد و برای مشتریان در تمامی نقاط ارسال می گردد.

 1-4- آرگون مایع:

فروش با خدمات حمل در محل مورد درخواست مشتریان

سفارشات حمل آرگون مایع در 3 سایز مختلف ذیل حمل می گردد.

1- 8000 کیلوگرم    2- 15000 کیلوگرم    3- 20000 کیلوگرم

2-4- آرگون گازی:

فروش درب کارخانه این شرکت

فروش با خدمات حمل در محل مورد درخواست مشتریان

سفارشات شارژ آرگون گازی در 3 سایز ذیل می باشد.

1- 10 لیتری    2- 20 لیتری    3- 40 لیتری

– محدوده ارسال سفارشات کلیه میعانات گازی در تمامی نقاط کشور و کشورهای همجوار می باشد.

 5- انواع گازهای خاص و ترکیبی:

این شرکت توان تامین انواع گازهای خاص همانند هلیم، نیترو اکساید، هیدروژن، استیلن و… را در سایزهای سیلندری از نوع داخلی و وارداتی و همچنین تامین انواع گازهای ترکیبی بسته به نوع درخواست و سفارشات مشتری را دارد.