گازهای سرد کننده

گازهای سرد کننده

این شرکت توانایی تامین انواع گازهای سرکننده از جمله CFC Gas ,R22, R134A, R401A, R402A,R404A, R406A, R409A, R507, R141B, R142B, R152A, R125, R32 را دارد.